افزونه WooCommerce Social Login ورود با شبکه اجتماعی
افزونه Monarch
افزونه Easy Digital Downloads Social Login
افزونه WooCommerce Floating Cart
افزونه Yith Role Based Prices
افزونه Everest Admin Theme
افزونه Yith Quick View
افزونه Dokan Pro – Business
افزونه Yith One-Click Checkout
افزونه Yith EU Energy Label
افزونه Yith Best Sellers
افزونه Yith Compare